Huishoudelijk reglement Judo Club Chikara-Kwai vzw

 1. Elk lid moet in het bezit zijn van een geldige vergunning bij Judo Vlaanderen.  In afwachting van betalingsbewijs (vergunning) mogen de nieuwe leden en de leden die een vervallen vergunning vernieuwen, trainen met ingang vanaf de datum van betaling van hun vergunning in de club.
 2. Ieder lid dat niet voldoet aan de in punt 1 vermelde voorwaarden mag niet deelnemen aan de trainingen.  Indien hij echter op bedriegelijke wijze deelneemt aan de trainingen, is dit volkomen op zijn/haar verantwoordelijkheid.
 3. De boete, bij controle van Judo Vlaanderen, die opgelegd wordt aan de club, door de federatie, zal nadien verhaald worden bij de overtreder.
 4. De vergunningen moeten spontaan vernieuwd worden, één maand voor de vervaldag.
 5. Het lesgeld moet eveneens spontaan geregeld worden met de penningmeester.
 6. Iedere afwezigheid op de trainingen, of om het even welke andere reden van afwezigheid, kan door het lid niet ingeroepen worden om het lesgeld terug te vorderen.
 7. Ieder ongeval, ernstig of niet ernstig, die zich voordoet tijdens de training, moet onmiddellijk medegedeeld worden aan de lesgever.
 8. Iedere judoka, die wenst deel te nemen aan demonstratie, wedstrijd, of training in een andere club, niet bepaald door het wedstrijdprogramma van Judo Vlaanderen, moet dit ter kenninsname melden aan de voorzitter en of de secretaris.
 9. Ieder lid dat te laat komt op de training, moet zich bij de lesgever melden.  Het is eveneens niet toegelaten zonder toestemming van de lesgever de tatami te verlaten tijdens de lesuren.
 10. Het bestuur kan een voorlopige schorsing uitvaardigen, tegen een judoka waarvan de overtredingen in het bijzonder strijdig zijn met de in voege zijnde reglementen en de judoprincipes.
 11. Iedere judoka is verantwoordelijk voor de orde en netheid in de kleedkamers en op de tatami.
 12. Het betreden van de tatami met vuile voeten of schoenen is verboden.
 13. Dragers van een vuile judogi kunnen de tatami ontzegd worden.
 14. Nagels aan handen en voeten moeten kort geknipt zijn om kwetsuren te voorkomen.
 15. Judoka’s, dragers van lange haren, moeten deze samenhouden door middel van een elastiek zonder ijzertje.
 16. De schade die aangebracht wordt in de kleedkamers, zal ten laste gelegd worden van de betrokken persoon of personen.
 17. Judoka’s die zich inschrijven voor wedstrijden en kunnen niet deelnemen moeten dit melden aan de coach, zonder geldige reden kan de club het inschrijvingsgeld terug vragen.
 18. Bij het betreden van de tatami en bij het verlaten van de tatami moet de groet steeds rechtstaande gebeuren en dit met het gezicht naar het midden van de tatami.
 19. In de club is pesten niet toegestaan, wie toch gepest wordt dient dit onmiddellijk te laten weten aan de lesgever, voorzitter en of secretaris.  De pester kan in samenspraak met het bestuur een schorsing oplopen.
 20. Ieder lid moet zich aan dit huishoudelijk reglement houden.  Het niet naleven kan sancties voor gevolg hebben, die bepaald worden door het bestuur.
 21. Het niet kennen van dit huishoudelijk reglement kan niet als excuus aanvaard worden bij eventuele maatregelen tegenover een judoka.
 22. Op de tatami is de lesgever die aangeduid is door het bestuur degene die de les dirigeert, en niet de oudste of hoogste in graad, die eventueel toevallig in de club is.
 23. Bij eventuele problemen of vragen is het wenselijk om die aan het bestuur en of trainer voor te leggen.
 24. Het bestuur behoudt zich het recht wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement aan te brengen wanneer ze dit nodig acht.

Het bestuur,

JC Chikara-Kwai vzw

Meest recente reacties

08.11 | 11:37

Gooien middag, ik zou me willen inschrijven voor ju jijtsu lessen. Zou dat het mogelijk zijn? Groetjes Szymon.k

12.03 | 11:12

Dag Britte,
doordat we in code geel zijn voor het ogenblik is er geen beperking meer op het aantal publiek. Inkom is 5 euro voor personen ouder dan 12 jaar. -12 jaar is gratis.
mvg,
Inge Verdonck

12.03 | 11:03

Ontmoeting 20 maart: hoeveel publiek mag er komen supporteren per judoka? Hoeveel bedrag de inkom voor het publiek?

31.08 | 10:36

Dag Fien, de kleuters starten vrijdag om 18u, zeker welkom. Groetjes Inge